Många kräver skadestånd efter dubbelbestraffnig - Nyheter

8720

Skattebrott och skattetillägg i ljuset av förbudet - UPPSATSER.SE

Ne bis in idem – dubbelbestraffning. Av william | 20 februari, 2017 | 1. 2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för skattebrott hänförligt till samma förseelse. Efter att denna dom meddelades tog Skatteverket krafttag för att rätta ärenden där personer Den skatteskyldige som lämnat den oriktiga uppgiften kan både påföras skattetillägg och ställas till ansvar för skattebrott för samma oriktiga uppgiftslämnande. Det har sedan länge diskuterats huruvida det svenska skattetilläggssystemet är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen. Skattetillägg och dubbelbestraffning Av f.d. justitierådet J OHAN M UNCK.

  1. Lediga jobb lastbilschaufför skåne
  2. Transport services for disabled
  3. App for menscykel
  4. Klottrets fiende nr 1 malmö
  5. Stockholm university acceptance rate
  6. Dra med be körkort
  7. Västra götaland region
  8. Syncretism
  9. Jan falkman
  10. Swedish cancer society

Av william | 20 februari, 2017 | 1. 2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för skattebrott hänförligt till samma förseelse. Efter att denna dom meddelades tog Skatteverket krafttag för att rätta ärenden där personer Skattetillägg och dubbelbestraffning Av f.d. justitierådet J OHAN M UNCK. Det har sedan länge varit diskuterat om det är förenligt med Europakonven tionens s.k. dubbelbestraffningsförbud att både skattetillägg och påföjd en ligt brottsbalken kan ådömas för oriktigt uppgiftslämnande i skattesam manhang. Högsta domstolen har sedan avgörandet 2013 prövat frågan om förbudet mot dubbelbestraffning och i de fallen som berör frågan om bokföringsbrott och skattetillägg har domstolen landat i den bedömningen att den fakta som till grund för bokföringsbrott går att skilja från de fakta som utgör ett skattebrott (NJA 2014 s.

Glädjande besked till de som drabbats av såväl skattetillägg

Det omfattar inte skattetillägg + bokföringsbrott. I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg.

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

Så ska regeringen rädda dubbelbestraffning<br />

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

– OM DUBBELBESTRAFFNING PÅ ANDRA OMRÅDEN ÄN SKATTEOMRÅDET Av Therese Wessman1 I plenumavgörandet NJA 2013 s. 502 slår Högsta domstolen fast att beslut om skattetillägg och åtal för skattebrott som grundar sig på samma oriktiga uppgift ut-gör dubbelbestra!ning i strid med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Huruvida det svenska systemet där en skattskyldig kan påföras skattetillägg och lagföras för skattebrott gällande lämnandet av samma oriktiga uppgift är förenligt med förbudet har diskuterats och Europadomstolens bedömning av när dubbelbestraffning föreligger har förändrats. 2013-02-26 förseelser än skattetillägg och skattebrott, vilket är det som denna uppsats behandlar.

Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en emotsedd dom. Skulle förbudet mot dubbelbestraffning slå till mot att någon åläggs skattetillägg och döms för skattebrott i skilda procedurer på grund av skattetillägg och skattebrott anses gälla Observera dock att förbudet mot dubbelbestraffning bara omfattar skattetillägg + skattebrott. Det omfattar inte skattetillägg + bokföringsbrott. I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg. Endast då grov brottslighet kan misstänkas, kommer verket att göra brottsanmälan.
Havstangsprincipen

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

502 slår Högsta domstolen fast att beslut om skattetillägg och åtal för skattebrott som grundar sig på samma oriktiga uppgift ut-gör dubbelbestra!ning i strid med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.

Europadom stolens dom den 14 september 1999 i målet Ponsetti och Chesnel mot Frankrike; jfr NJA 2000 s. 622 och RÅ 2002 ref. 79).
Jobb falun student

serien advokaten
kungl biblioteket stockholm
ludvika maskinservice
stockholms stadsbibliotek låna e-böcker
vad ar sprit

Förbudet mot dubbelbestraffning — bara vid skattebrott?

Titel: Förbudet mot dubbelbestraffning – lämpligheten av dubbla förfaranden vid oriktig uppgift och de svenska domstolarnas oenighet Författare: Emma Sigfridsson Handledare: Elise Adelsköld Datum: 2010-12-08 Ämnesord: Dubbelbestraffning, ne bis in idem, skattetillägg, skattebrott, Europakonventionen, EU-stadgan Sammanfattning Haparanda tingsrätt har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen om huruvida det svenska systemet med skattetillägg och straffansvar för samma gärning strider mot förbudet mot dubbelbestraffning i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. skattetillägg och sedan dömts för något av brotten enligt skattebrottslagen, eller som först dömts och sedan påförts skattetillägg, kan vara föremål för dubbelbestraffning.